Historia dla mniej opornych :)
dużo dat

Historia Studenckiego Koła Naukowego Geografów

Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie

 

Początki ruchu naukowego studentów geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Krakowie sięgają roku akademickiego 1949/50, kiedy to działało Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Geograficznego. Instytut Geografii mieścił się wówczas  w Rynku Głównym. Już na przełomie lat 1950/51 Koło grupowało wyłącznie studentów geografii i od następnego roku nosiło nazwę Koła Naukowego Geografów (KNG). W tymże roku w KNG działały cztery sekcje: geologiczna, geomorfologiczna, geografii społeczno-gospodarczej i kartografii. W kolejnym roku istniały także Koła przedmiotowe (niezależne od KNG), których celem było powtarzanie materiału wykładowego i ćwiczeniowego dla studentów pierwszego roku.

W roku akademickim 1952/53 działały trzy sekcje: geografii fizycznej, społeczno-gospodarczej i kartografii. Koło opiekowało się również Szkolnym Kołem Turystyczno-Krajoznawczym z Liceum Pedagogicznego w Krakowie.

Rok 1957/58 dał początek nowemu okresowi działalności Koła (niemała tu zasługa kuratora Koła doc. dra Jana Flisa). Zorganizowano kolejne sekcje: naukową, kulturalno-imprezową i fotograficzną.

W roku 1959/60 KNG WSP zorganizowało Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Kół Naukowych Geografów uniwersytetów i wyższych uczelni pedagogicznych na Sądecczyźnie poświęcone denudacyjnym ruchom masowym w Beskidzie Sądeckim. Warto zauważyć, że było to pierwsze po II wojnie naukowe seminarium organizowane przez krakowskie środowisko studenckie geografów. Podczas przygotowań grupa studentów pod kierownictwem doc. dra Jana Flisa odkryła nie notowaną w literaturze jaskinię dylatacyjną w paśmie Jaworzyny Krynickiej.

Od 1960 roku trwały prace badawcze w Tarnobrzegu, którym przewodniczył Zbigniew Zioło. Jedna z największych powojennych inwestycji – Tarnobrzeski Kombinat Siarkowy stanął na terenach zupełnie nieuprzemysłowionych. Prasa w początkach 1962 roku donosiła o naukowym rekonesansie na Ziemi Tarnobrzeskiej, dokonanym z inicjatywy Komisji Nauki Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Krakowie.

Na III Ogólnopolskim Zjeździe KNG w 1963 roku prace KNG WSP w Krakowie zostały ocenione bardzo wysoko (m.in. referaty Jana Lacha, Zbigniewa Zioło). Na okres kolejnych dwóch lat Komitet Koordynacyjny powierzono właśnie geografom z SKNG WSP.

W dniach 4-9 maja 1965 roku SKNG WSP w Krakowie zorganizowało IV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów.

1970 roku SKNG WSP zostało odznaczone złotą odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich jako najlepiej pracujące Koło w środowisku krakowskim. W tym czasie wykończono i urządzono pomieszczenie w nowym budynku uczelni, w którym znalazła miejsce siedziba Koła.

W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych Studenckie Koło Naukowe Geografów funkcjonowało z kilkoma przerwami. Zgodnie jednak z programem naukowo badawczym Instytutu Geografii Koło realizowało wytyczone cele i podejmowało różne formy działalności studenckiej. Do najważniejszych należały jednodniowe i kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, obozy naukowe,  w których brali udział zarówno studenci jak i pracownicy naukowi.

Ważną sferą działalności było również zaangażowanie studentów w pracę samokształceniową i pomoc studentom młodszych roczników. Znaczna część obecnych pracowników Instytutu zaczynała swoją pracę naukową w Kole Geografów.

W latach 1998-2000 opiekę nad SKNG sprawowała Wanda Wilczyńska-Michalik. Działalność naukowa studentów wzbogaciła się o zajęcia z zakresu ochrony środowiska. Prowadzono kursy „Zrównoważony rozwój Bałtyku” „Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi” realizowane w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego. Ważnym wydarzeniem był również udział członków SKNG w międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Gdańsku w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego. Organizowano także spotkania z pracownikami naukowymi i prelekcje, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.

Od roku 2000 funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów pełnił Wiktor Osuch. Spośród niewielkiej początkowo grupy studentów chcących aktywnie włączyć się w działalność naukową wybrano nowy zarząd, przed którym stanęło bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Nowi członkowie od podstaw uczyli się funkcjonowania tejże organizacji studenckiej. Społecznie wyremontowano skromną siedzibę Koła w Instytucie Geografii.

Działalność członków Koła wkrótce dostrzeżono na XXII Ogólnopolskim Zjeździe Studenckich Kół Naukowych Geografów organizowanym w Łazach koło Bochni przez KG Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie referaty członków SKNG AP zostały nagrodzone.

Rozpoczęto wówczas aktywną współpracę z Kołem Naukowym Młodych Geografów „Geoholicy” w Łodzi, Studenckim Kołem Naukowym Geografów w Lublinie, Geograficzno-Krajoznawczym Studenckim Kołem Naukowym Wydziału Turystyki i Rekreacji w Poznaniu a także Studenckim Kołem Naukowym Geografów Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Współpraca ta przez następne lata owocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami. Spotkania ze studentami geografii z różnych ośrodków akademickich były okazją do interesującej dyskusji naukowej, wymiany poglądów oraz integracji studentów różnych uczelni.

W roku 2003 SKNG zorganizowało ogólnopolską konferencję pt. ”Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę.”, na którą przyjechali przedstawiciele większości ówcześnie funkcjonujących Kół Naukowych Geografów. Wtedy też przedstawiono pierwsze wyniki badań z zakresu geoinformacji, dziedziny nauki która dynamicznie rozwija się w SKNG UP. W 2011 roku Studenckie Koło Naukowe Geografów UP było współorganizatorem XXXV  Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół naukowych Geografów.

2012 roku Zarząd Koła wraz z Opiekunami podjęli decyzję założenia własnego czasopisma naukowego. Również w  tym samym roku  ukazała się publikacja I numeru Prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2013 SKNG UP było organizatorem  ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska„. Konferencja ta miała na celu ukazanie zastosowań darmowych danych i programów wykorzystywanych w badaniach naukowych z dziedziny geografii i nauk pokrewnych, uczestnicy mogli  także wziąć udział w warsztatach  z oprogamowania GRASS, QGIS, ILWIS oraz technik OpeenStreet Map.

2014 roku SKNG UP było organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. „Gis dziś”. Dwudniowa konferencja składała się z 7 paneli tematycznych:  GIS – metody badań i obszary zastosowań; zastosowania GIS w planowaniu i gospodarce przestrzenią; zastosowania GIS w monitoringu i ochronie środowiska; zastosowania GIS w badaniach naukowych; bazy danych i Infrastruktura Informacji Przestrzennej; funkcje i modele danych przestrzennych; zastosowania skanowania laserowego LiDAR.

 

 

 

Na podstawie:

Biały S., (2004). Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W: R. Bolanowska (red.), Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę. (9-14). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Dolnicki, P. Kroczak R., (2012). Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 1, 5-8.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *