SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2018

 DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
W KRAKOWIE

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie swoją historię pisze nieprzerwanie od blisko 70-ciu lat. Koło działa prężnie na wielu płaszczyznach m.in. naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Zrzesza studentów Instytutu Geografii, którzy nie boją się nowych wyzwań oraz wyróżniają się swoimi pasjami. Z pewnością rok 2018 zapisze się do historii jako rok bardzo owocny. Niniejsze sprawozdanie przedstawia najważniejsze działania podejmowane przez Koło
w roku 2018.

Członkowie Koła rok 2018 rozpoczęli wyjazdem do Kamieńca Podolskiego pod hasłem „Geomanewry Gwiazdy Południa”. W pięcio-dniowym wyjeździe na Ukrainę wzięło udział czterech Członków Koła wraz z opiekunem (Justyna Karaś, Dorota Godzik, Patrycja Nowak, Konrad Rapciak, dr Paweł Struś). Wyprawa miała na celu poznanie tamtejszej kultury, obyczajów, walorów przyrodniczych,
a co najważniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy na studiach w terenie. Na miejscu zostały zebrane dane, które mają zostać opracowane.

Wzorem roku poprzedniego kontynuowane było wzbogacanie strony internetowej Koła (http://skng.up.krakow.pl/). Zainicjowana została m.in. akcja „Poznajmy się”, której celem było zaprezentowanie Członków Koła oraz miejsc, z których pochodzą. W maju z kolei zostały udostępnione na stronie „GEOPUZZLE” autorstwa Teresy Kokowskiej. Prace nad stroną internetową oraz Facebookowym profilem (https://www.facebook.com/SKNGUP) zaowocowały zajęciem I miejsca w „Konkursie o nagrodę Prorektora ds. Studenckich na najlepsza stronę internetową kół naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.
W imieniu Koła nagrodę z rąk Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Potyrały, prof. UP odebrał Zarząd wraz z opiekunem.
Na stronie internetowej oraz Facebooku na bieżąco publikowane są informację o działaniach, które podejmuje SKNG UP.

15 marca Koło wzięło udział w jednym z cyklicznych wydarzeń na Naszym Uniwersytecie – Dniu Otwartym. W tym roku wizytówką stoiska była plansza pt. „Jak Kraków zbudowano?”. Przybyli goście mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu dzielnic Krakowa,
a dokładniej z ich rozmieszczenia. Równocześnie na V piętrze były prowadzone warsztaty, które podzielono na dwie części. Pierwsza autorstwa Pani dr inż. arch. Beaty Stelmach-Fity pt. „Kompozycja przestrzenna”, który promował kierunek „Gospodarka Przestrzenna”. Druga część warsztatów pt. „Geologia w pigułce” były prowadzone przez Kingę Bargieł oraz Paulinę Mareczka, które miały na celu przybliżenie tematyki geologii odwiedzającym stoisko oraz promowanie kierunku „Geografia”.

W tym roku obchodziliśmy 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Studenckie Koło Naukowe Geografów w związku z tym uczestniczyło w Kongresie Geografii Polskiej połączonej z obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, który odbywał się w dniach 12-14 kwietnia. SKNG UP miało okazję przybliżyć gościom wydarzenia swoją działalność, zagadnienia związane z geologią Małopolski oraz zastosowaniem tutejszych surowców skalnych w architekturze Krakowa.

Z kolei w maju przedstawiciele Koła w składzie: Justyna Karaś, Paulina Mareczka, Piotr Cybul oraz dwóch opiekunów dr Daniel Okupny oraz dr Witold Jucha uczestniczyli w Festiwalu Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich. Zaprezentowali oni projekt pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Promowali w ten sposób działalność Koła, podejmowane przez nie inicjatywy, a także plany na przyszłość.

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem, w którym brało udział SKNG UP to Festiwal Nauk i Sztuki 2018. Festiwal odbył się 17 maja. Hasło przewodnie Festiwalu brzmiało,,Moc rozumu”. Na stanowisku zostały zorganizowane warsztaty geologiczne mające ukazać piękno geologii. Zaprezentowano również proces erupcji wulkanu, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. W pomocy przy organizacji tego dnia uczestniczyły także prof. UP., dr hab. Anna Wolska oraz dr Krystyna Kozioł. Teresa Kokowska przygotowała także foldery na potrzeby wycieczki „Kamień w architekturze”.

Okres wakacyjny również był bardzo pracowity dla Członków SKNG UP. Czterechz nich (Barbara Bugajska, Weronika Ślęczek, Sebastian Barucha, Jakub Pałucki) wzięło udział w miesięcznym wyjeździe na Syberię. Celem wyjazdu było zebranie informacji do projektu naukowego „Pilotażowe studium georóżnorodności Republiki Sacha-Jakucja”. Aktualnie trwają pracę przy opracowywaniu go. Pierwszy artykuł z wyjazdu został opublikowany w czasopiśmie Uniwersytetu Pedagogicznego „Commentarii Academici” pt. „Syberyjska przygoda”. Uczestnicy wyprawy mieli okazję poznać tamtejszą kulturę, tradycje, ale przede wszystkim zdobyć nowe doświadczenia. Wyjazd był owocny przede wszystkim w doświadczenia geograficzne, pozwolił im na zastosowanie swojej wiedzy geograficznej
w terenie.

Wraz z nowym rokiem akademickim 2018/2019 zaszły zmiany w Zarządzie Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Do zmian doszło na stanowisku przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego. Nowym Przewodniczącym została Barbara Bugajska
(studentka III-go roku geografii), a jej Zastępcą została Weronika Ślęczek (studentka geografii III-go roku). Pozostałe stanowiska pozostały bez zmian. Skarbnikiem jest Agata Ochmańska (studentka III-go roku geografii), Sekretarzem Paulina Mareczka
(studenta II-go roku studiów magisterskich kierunku geografia), koordynatorem projektów naukowych Maria Kalwińska
(studentka I-go roku studiów magisterskich kierunku geografia) oraz na stanowisku koordynatora strony Internetowej Teresa Kokowska (studentka I-go roku studiów magisterskich kierunku geografia). Wybór zarządu nastąpił wraz z pierwszym spotkaniem walnym Koła, które odbyło się 17 października 2018 r. Równocześnie zostało zaprezentowane slajdowisko pt. „Co wydarzyło się na Syberii, czyli opowieść o jakuckim skrawku świata”. Uczestnicy tego wyjazdu opowiedzieli o swoich przygodach oraz informacjach zebranych do projektu, który prowadzili.

Końcem października 2018 r., w związku ze zbliżającymi się dniem Wszystkich Świętych członkowie koła odwiedzili groby osób związanych z Instytutem Geografii jak i całym środowiskiem geograficznym pochowanych na Cmentarzu Rakowickim oraz Cmentarzu na Salwatorze. Podczas tego wyjścia dokonano także inwentaryzacji grobów, czego wynikiem są dwie mapy autorstwa dr Witolda Juchy, które wskazują na lokalizację grobów na tych cmentarzach.

Początek roku akademickiego związany był także z corocznymi geomanewrami. Tegoroczną tematyką były torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W wyjeździe wzięło udział 10 osób (Justyna Karaś, Maria Kalwińska, Paulina Mareczka, Dorota Godzik, Paulina Czarnota, Konrad Rapciak, Kinga Bargieł, mgr Piotr Cybul oraz dwóch opiekunów dr Daniel Okupny i dr Witold Jucha). W pierwszej części wyjazdu dokonano waloryzacji ścieżek dydaktycznych, które poprowadzone są przez mokradła i torfowiska Podhala i Orawy. W drugiej części wyjazdu uczestnicy odwiedzili chochołowskie Muzeum Torfu, które pozwoliło na zrozumienie wielu procesów jakie zachodzą na torfowiskach. Podczas „Geograficznych manewrów SKNG UP” zostały zebrane dane, które mają posłużyć do dalszych opracowań naukowych, które zostaną opublikowane oraz zaprezentowane podczas corocznego „Międzynarodowego Dnia Mokradeł” w 2019 roku.

W listopadzie odbyło się również drugie spotkanie walne, na którym zostały omówione sprawy bieżące oraz został stworzony plan na rok akademicki 2018/2019.

Członkowie wraz z innym studentami Instytutu Geografii pod okiem wykładowców napisali kilka artykułów naukowych, które będą opublikowane m.in. w Pracach Studenckiego Koła Geografów w Krakowie, bądź w czasopiśmie Pieniny-Przyroda i Człowiek. Lista artykułów w załączniku nr 1.

Rok 2018 to również udział w różnego rodzaju konferencjach. Pierwszą konferencją, w której wzięli udział Członkowie Koła była Międzynarodowa Konferencja Naukowa kończąca projekt LIFE ,,Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”
w Szczawnicy, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia. Przedstawiony został poster pt. Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin polskich w świetle nowych technologii geoinformacyjnych” autorstwa mgr Piotra Cybula, dr-a Witolda Juchy, Pauliny Mareczka oraz
dr-a Pawła Strusia.

Kolejną konferencją była odbywająca się w dniach 20-22 czerwca VII Ogólnopolska Konferencja „GIS w Nauce” odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zaprezentowane tam zostały dwa postery: „Ocena oznakowania i infrastruktury na szklakach turystycznych Babiogórskiego Parku Narodowego z użyciem narzędzi geoinformacji” autorstwa Kingi Bargieł, Barbary Matuszek,
mgr Piotra Cybula, dr Witolda Juchy, Justyny Karaś, Pauliny Mareczka oraz drugi pt. „Prądnik-Białucha. Jedna woda-dwie rzeki” autorstwa Anny Budzyńskiej, Doroty Godzik, Justyny Karaś, Huberta Korzeniowskiego, Ewy Sobczak i dr Pawła Strusia.

Członkowie licznie angażowali się także w samą pomoc przy organizacji konferencji, organizowanych zarówno przez Instytut Geografii jak i Uniwersytet Pedagogiczny. Pierwszą z nich była IX Sesja Paleolimnologiczna organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Limnologicznego w dniach 15-16 marca 2018 r. W Komitecie Organizacyjnym znalazło się kilka osób z SKNG, zaś Teresa Kokowska była autorką strony internetowej oraz licznych folderów warsztatów zorganizowanych w ramach konferencji. Kolejna konferencja, pt. „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole: Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy uczyć?” odbyła się
w dniach 8-9 czerwca konferencja. Na początku nowego roku akademickiego 2018/2019 brali udział z kolei przy pomocy w organizacji konferencji pt. „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych”, która odbywała się w dniach
8-9 października. Początkiem grudnia (3-4.12.2018 r.) zaś przy 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problematyka  badawcza geografii przemysłu i usług”. Wspomniana pomoc daje Członkom możliwość rozwijania umiejętności organizacyjnych.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów kontynuowali wzorem poprzednich miesięcy akcję  „Daj kamienia – zbiórka skał, minerałów i skamieniałości”. Odwiedzili 5 szkół m.in. Szkołę Podstawową nr 135
w Krakowie oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową w Zelkowie. Podczas przekazywania pudełek z okazami przeprowadzali warsztaty geologiczne dla klas. W 2019 planowany jest dalszy etap akcji ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkół.

Do Koła należą także studenci ze specjalności nauczycielskich, dlatego podejmowane są też różnego rodzaju działania mające na celu rozwijanie ich pasji oraz przyczyniania się do nabierania doświadczenia w szkole. W 2018 roku Kołowi Nauczyciele mieli okazję przeprowadzić kilka warsztatów. Jednym z takich wyjść było grudniowe wyjście do przedszkola. Przeprowadzili oni warsztaty geologiczne dla przedszkolaków z zakresu formowania się Ziemi, erupcji wulkanów, powstawania skał oraz skamieniałości. Planowane są kolejne tego typu inicjatywy.

Ostatnim spotkaniem Studenckiego Koła Naukowego Geografów było spotkanie świąteczne, które jednocześnie było zwieńczeniem całego roku 2018. Podsumowane zostały działania, które podjęto w ciągu roku, a także omówiony został plan na najbliższe miesiąca. Studenckie Koło Naukowe Geografów zapisane zostało do ogólnopolskiej bazy programu promocji ruchu naukowego studentów
i doktorantów StRuNa. Baza ta liczy obecnie 6.850 kół naukowych, promując ich aktywność naukową i organizacyjną.

Miniony rok 2018, Członkowie uważają za bardzo udany zarówno pod względem naukowym jak i organizacyjnym. Podejmowane działania miały również na celu promocję SKNG, Instytutu Geografii oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. O podejmowanych działaniach i inicjatywach można na bieżąco czytać stronie internetowej Koła (http://skng.up.krakow.pl/) bądź Facebook`u (https://www.facebook.com/SKNGUP). W nowy rok 2019 Studenckie Koło Naukowe Geografów wejdzie z nowym opiekunem, którego wybierze Zarząd.

Barbara Bugajska
–  Przewodnicząca SKNG UP

 

Załącznik nr 1.

PRACE OPUBLIKOWANE PRZEZ CZŁONKÓW STUDENCKIEGO KOŁO NAUKOWEGO GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE:

  • PRACE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Bargieł, K., Matuszek B., (2017), Rozkład przestrzenny oznakowania szlaków turystycznych w Babiogóskim Parku Narodowym – wyniki monitoringu prowadzonego przez SKNG UP w 2017 roku. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6.

Cybul P., Jucha W., Mareczka P., Struś P. (2018), Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin Polskich i Pienińskiego Parku Narodowego – porównanie z użyciem technik teledetekcyjnych, Pieniny – Przyroda i Człowiek, t. Wyd. PPN/PIENAP, Krościenko
n. Dunajcem, t. 15.

Franczak, P., Jucha, W., Kokowska, T., Mareczka, P., Sadowski, P., Urbaniec, T., (2017), Śladami dawnej i obecnej działalności człowieka – projekt ścieżki dydaktycznej w Grupię Mędralowej (gmina Zawoja),Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów
w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6.

Godzik, D., Nowak, P., Korzeniowska, J., (2017), Natężenie dźwięku w budynkach sakralnych. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6.

Kalwińska, M., (2017), Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach
2006-2017 na przykładzie Doliny Rybiego Potoku i Doliny Kościeliskiej
, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6/

Kokowska, T., (2017), Zalecenia związane z wytyczaniem górskich szlaków turystycznych, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6.

Mareczka, P., Jucha, W., (2017), Monitoring oznakowania szlaków turystycznych w Babiogórskim Parku Narodowym (badania SKNG UP w BgPN ‚ 2017) – metodyka pomiaru i kontrola utworzonej bazy danych, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów
w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6.

Ślęczek, W., Kalwińska, M., Korzeniowska, J., (2017), Analiza natężenia dźwięku w czasie lekcji i przerw na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 49 w Krakowie. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, vol. 6.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH CZŁONKÓW STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE:

  1. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH Z POSTEREM

Bargieł, K., Cybul, P., Jucha, W., Karaś, J., Mareczka, P., Matuszek, B., (2018), Ocena oznakowania i infrastruktury na szlakach turystycznych Babiogórskiego Parku Narodowego z użyciem narzędzi geoinformacyjnych, GIS w Nauce, IGiGP, Kraków, 20-22.06.2018. (Poster)

Budzyńska, A., Godzik, D., Karaś, J., Korzeniowski, H., Sobczak, E., Struś, P., (2018), Prądnik – Białucha. Jedna woda – dwie rzeki, GIS w Nauce, IGiGP, Kraków, 20-22.06.2018. (Poster)

Cybul, P., Jucha W., Mareczka, P., Struś, P., (2018), Struktura pozioma i pionowa krajobrazu Pienin polskich w świetle nowych technologii geoinformacyjnych, Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE „Natura w mozaice – ochrona gatunków
i siedlisk w obszarze Pieniny”, PPN / PIENAP, Szczawnica, 19-20.04.2018. (Poster)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *