SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKNG UP W 2019 R.

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zrzesza studentów Instytutu Geografii, którzy chcą podnosić swoje kompetencje oraz rozwijać zainteresowania. Członkowie Koła podejmują różnorodną działalność od naukowej poprzez dydaktyczną oraz organizatorską. Niniejsze sprawozdanie zawiera najważniejsze działania, które zostały podjęte przez Członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów w 2019 r.

Początek roku Członkowie Koła rozpoczęli od udziału w wyjeździe naukowo-badawczym na Cypr. Wyjazd był organizowany przez pracowników Instytutu Geografii (dra Pawła Strusia, dra Tomasza Padło oraz mgr Agnieszkę Gil) w dniach 2-9 stycznia. Uczestniczyło w nim trzynastu Członków Koła (Kinga Bargieł, Sebastian Barucha, Barbara Bugajska, Paulina Czarnota, Dorota Godzik, Teresa Kokowska, Justyna Karaś, Maria Kalwińska, Michał Miechowicz, Jakub Pałucki, Krzysztof Rówiński, Konrad Rapciak, Weronika Ślęczek). W czasie pobytu na Cyprze były gromadzone dane do dwóch projektów:

1) Symboliczny wymiar granicy kulturowej Cypru

2) Georóżnorodność Gór Troodos i okolic (ze względu na panujące warunki pogodowe obszar został zmieniony na obszar Parku Narodowego Akamas).

Pierwsze wyniki badań zostały zaprezentowane na XXIV Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym „Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne” w Sosnowcu (5-6 kwietnia 2019 r.). Referat „Wojna i pokój w mieście podzielonym. Analiza przestrzeni symbolicznej Nikozji” przygotowali
i wygłosili następujący członkowie Koła: Maria Kalwińska, Wojciech Brzyski, Weronika Sikorska, Dorota Godzik, Paulina Czarnota, Justyna Karaś i Teresa Kokowska. Pracami przygotowawczymi kierowali dr Tomasz Padło oraz dr Paweł Struś.

Drugą konferencją, na której zostały zaprezentowane rezultaty wyjazdu była Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii” organizowana przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniach 7-8 grudnia 2019 r. Wystąpienie „Mapy Cypru w percepcji obu stron politycznego konfliktu” zostało wygłoszone przez Wojciecha Brzyskiego, Weronikę Sikorską, Justynę Karaś, Dorotę Godzik oraz dra Tomasza Padło.

Pozostałe części projektu są w trakcie realizacji. Wyjazd przyniósł nie tylko efekt w postaci projektów, ale był miejscem integracji społeczności Studenckiego Koła Naukowego Geografii wraz ze studentami Instytutu Geografii.

Studenckie Koło Naukowe Geografów w nowy rok 2019 weszło także z nowym Opiekunem Koła –  został nim dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP.

Wzorem lat poprzednich kontynuowana była akcja „Daj kamienia – zbiórka skał, minerałów i skamieniałości”. Akcja cieszy się coraz większym zasięgiem, pudła z okazami skał i minerałów trafiają nie tylko do krakowskich szkół, ale także tych, w których nasi Członkowie Koła oraz studenci Instytutu Geografii odbywają praktyki. Do akcji zgłaszają się również absolwenci Instytutu Geografii, którzy pracują w szkołach. Rozwija się w ten sposób współpraca pomiędzy Kołem a instytucjami z zewnątrz. Pudła z okazami skał minerałów trafiły m.in. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce oraz Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej.

Studenci działając w SKNG UP mają również możliwość zdobywania kompetencji organizatorskich. Licznie uczestniczą w organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Jednym z takich wydarzeń był coroczny Bal Instytutu Geografii. Za jego organizację oraz przebieg byli odpowiedzialni Kinga Bargieł oraz Jakub Pałucki. W 2019 roku Członkowie Koła angażowali się także w pomocy przy następujących konferencjach:

1) 7-8 czerwiec 2019 r. Konferencja dydaktyczna „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Jak kształcić kreatywnie i poszukiwawczo?

2) 7-8 październik 2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola Edukacji w zakresie przedsiębiorczości”

3) 13 listopada 2019 r. GISDay „GIS dla świata”

4) 2-3 grudzień 2019 r. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych”.

              Studenckie Koło Naukowe Geografów co roku uczestniczy w Dniu Otwartym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydarzenie to odbyło się 19 marca. Reprezentowano kierunki: geografia oraz gospodarka przestrzenna. Na stanowisku można było podziwiać okazy skał, minerałów oraz skamieniałości. Przybyli goście mieli okazję do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami za pomocą aplikacji KaHoot!. Jednocześnie na IV piętrze odbywały się warsztaty, które prowadziła dr inż. arch. Beata Stelmach- Fita pt. „Kompozycja przestrzenna”, promowały one kierunek gospodarka przestrzenna. Po ukończonych warsztatach grupy miały możliwość wyjścia na dach uczelni i wysłuchać krótkiego wykładu dra Karola Witkowskiego na temat Krakowa.

W marcu gościliśmy przyjaciół z North-Eastern Federal Univesity in Yakuck. Wysłuchali oni wygłoszonego przez członków koła (Barbarę Bugajską, Weronikę Ślęczek, Jakuba Pałuckiego i Sebastiana Baruchę) referatu „Syberyjska Eskapada 2018” podczas odczytu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (oddział krakowski) w dniu 26 marca 2019 r. Przybyli goście z Jakucka włączyli się również w dyskusję, która miała miejsce po referacie. Efektem tej znajomości ma być podpisanie umowy o współpracy naszych Uniwersytetów (sprawę prowadzi dr Paweł Struś), co da możliwość wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+.

Członkowie Koła otwarci są na nawiązywanie znajomości zagranicznych. W ostatnim roku podjęto współpracę ze studentami przebywającymi w naszym Instytucie na wymianie studenckiej Erasmus. Daje to Członkom Koła poznania innych kultur oraz praktyczną naukę języka angielskiego.

Początkiem maja Członkowie (Barbara Bugajska, Kinga Bargieł, Weronika Ślęczek, Jakub Pałucki, Wojciech Brzyski, Aleksandra Kędzior oraz Weronika Sikorska) reprezentowali Koło na corocznym Festiwalu Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zaprezentowany został film pt. „SKNG UP za 50 lat”, który przedstawiał jak obecni Członkowie Koła będą wspominać ubiegły rok pod względem ich działalności w Kole.

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem, w którym uczestniczyło Studenckie Koło Naukowe Geografów był Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie w dniach 16-18 maja. Motywem przewodnim była postać Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz hasło ”Przeszłość w nauce, nauka w przyszłości”. Na stoisku SKNG UP przybyli goście mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu odkryć geograficznych, geografii Polski oraz geologii. Grupy szkolne miały również okazję uczestniczyć w wycieczce „Z czego Kraków zbudowano”. Przewodnikami były dr Agnieszka Ciurej, dr hab. Anna Wolska, prof. UP oraz mgr inż. Szymon Kowalik.

Nowy rok akademicki 2019/2020 rozpoczął się zmianą Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Spośród obecnych Członków Koła na zebraniu walnym w dniu 10 października 2019 r. został wybrany następujący Zarząd:

Przewodniczący: Wojciech Brzyski (gospodarka przestrzenna, III rok)

Zastępca Przewodniczącego: Beata Kilar (geografia, II rok)

Skarbnik: Aleksandra Kędzior (gospodarka przestrzenna, III rok)

Sekretarz: Barbara Czerwińska (turystyka i rekreacja, II rok)

Administrator strony internetowej: Konrad Rapciak (geografia SUM, II rok)

Do zmian doszło również na stanowisku opiekuna Koła. Od października 2019 r. pieczę nad Kołem sprawują dr Karol Witkowski oraz mgr inż. Szymon Kowalik.

Jednym z pierwszych działań, które Koło podjęło wraz z nowym rokiem akademickim była akcja „Mikołajówka dla Malawi”. Od 4 listopada do 5 grudnia były zbierane nowe, bądź używane (ale w dobrym stanie) jak ubrania, przybory szkolne, elektronika itp. Do akcji dołączyła również Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu Zdrój oraz akademik „Piast”. Koordynatorami akcji były Daria Wiejaczka oraz Barbara Bugajska. Zebrane rzeczy trafią do podopiecznych Doroty Pichowicz (absolwentki Instytutu Geografii) w Malawi. Organizacja akcji jest planowana na kolejne lata.

W listopadzie rozpoczęły się prace nad stworzeniem ścieżki dydaktycznej śladami rtm. Witolda Pileckiego. Studenckie Koło Naukowe Geografów podjęło współpracę z Kołem Naukowym Historyków i Archiwistów im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Gminą Liszki. W projekt zaangażowani są następujący Członkowie Koła: Barbara Bugajska, Patrycja Nowak, Weronika Sikorska, Beata Kilar oraz Wojciech Brzyski. Głównym koordynatorem projektu jest dr Wioletta Kilar.

Efektem licznych wyjazdów naukowych są m.in. artykuły naukowe, które Członkowie SKNG UP piszą ze wsparciem naszych wykładowców. Artykuły publikowane są m.in. w Pracach Studenckiego Koła Geografów w Krakowie,  Mires and Peat oraz Studens Scribit. Lista artykułów w załączniku nr 1.

Rok 2019 był owocny pod względem udziału Członków Koła w konferencjach i sesjach posterowych. Efektem zeszłorocznych geomanewrów na Orawie był liczny udział    w konferencjach, gdzie zaprezentowane zostały wyniki prowadzonych badań. Pierwszą konferencją był organizowany w Instytucie Geografii Międzynarodowy Dzień Mokradeł 5 lutego. Paulina Mareczka wraz z drem Witoldem Juchą oraz drem Danielem Okupnym wygłosili referat pt. „Torfowisko wysokie w Ludźmierzu koło Nowego Targu – stan i rozwój skarpy oraz roślinności w strefie krawędziowej kopuły.

Kolejną konferencją, w której wzięli udział Członkowie Koła była „X Sesja Paleolimnologiczna” w Białymstoku (18-19 marca). Wzięły w niej udział Paulina Mareczka oraz Justyna Karaś. Zaprezentowały wyniki swoich badań w formie dwóch posterów:

1) Jucha W., Karaś J., Mareczka P., Okupny D., Sadowski R., 2019, Jak przekazywać wiedzę o torfowiskiach? Przykłady z Podhala, poster, X Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu”, Białystok, 18-19.03.2019. [poster nagrodzony: J. Karaś]

2) Jucha W., Mareczka P., Okupny D., 2019, Eksploatacja torfu w Ludźmierzu koło Nowego Targu na torfowisku wysokim i jej wpływ na kondycję roślinności w świetle wskaźników teledetekcyjnych, poster, X Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu”, Białystok, 18-19.03.2019. [poster nagrodzony: P. Mareczka]

Paulina Mareczka oraz Justyna Karaś wygrały konkurs na najlepszy poster zaprezentowany przez młodego naukowca.

W dniach 10-11 czerwca Paulina Mareczka wraz z drem Witoldem Juchą wygłosili referat Detekcja krawędzi kopuły i kondycji roślinności torfowiska wysokiego w Ludźmierzu koło Nowego Targu z użyciem danych i wskaźników teledetekcyjnych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „GIS w nauce” we Wrocławiu. Referat ten został nagrodzony 3 miejscem w konkursie dla młodych naukowców.

Członkowie Koła zaprezentowali wyniki swoich badań także na czerwcowej (8-9 czerwca) konferencji dydaktycznej „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Jak kształcić kreatywnie i poszukująco?” organizowanej przez Instytut Geografii. Współautorami wygłoszonego referatu” Torfowiska na Orawie i Podhalu – potencjał dydaktyczny w nauczaniu geografii” były Paulina Mareczka oraz Justyna Karaś. Z kolei na sesji posterowej swoje prace zaprezentowały Paulina CzarnotaMoja mała ojczyzna w nauczaniu geografii w szkole podstawowej” oraz Dagmara SzpyraMotywy wyboru studiów geograficznych w Hiszpanii i Polsce”.

Systematycznie przez cały rok wzbogacana jest strona internetowa Koła (http://skng.up.krakow.pl/). Wzorem roku poprzedniego kontynuowana jest akcja „Poznajmy się”. Daje ona możliwość poznania Członków naszego Koła. Na stronie umieszczane są bieżące działania podejmowane przez Studenckie Koło Naukowe Geografów.

Końcem roku odbył się wyjazd badawczy. W dniach 11-15 grudnia Członkowie Koła (Jakub Pałucki, Aleksandra Kędzior, Weronika Sikorska, Barbara Czerwińska, Agnieszka Obermajer) uczestniczyli w wyjeździe naukowo-badawczym do Wiednia. Koordynatorami wyjazdu byli dr Karol Witkowski, mgr inż. Szymon Kowalik oraz dr Karolina Smętkiewicz. Celem wyjazdu było zgromadzenie danych do projektu „Krajobraz wielkomiejski w czasie i przestrzeni na przykładzie Wiednia”. Zgromadzone dane są w trakcie opracowywania.

Wigilia Kołowa była ostatnim spotkaniem Członków Koła w roku 2019. Podsumowane zostały działania, które podjęto w ciągu roku, a także omówiony został plan na najbliższe miesiące.

Rok 2019 Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów uważają za bardzo owocny zarówno w doświadczenia naukowe, jak i pozanaukowe. Szereg działań podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Geografów miało również wymiar promocyjny samego Koła, jak i Instytutu Geografii oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w kraju oraz za granicą. Na stronie internetowej Koła (http://skng.up.krakow.pl/) oraz Facebook`u (https://www.facebook.com/SKNGUP) można na bieżąco śledzić działania podejmowane przez Członków Koła. Liczymy, że kolejny rok będzie równie owocny.

                                       Barbara Bugajska
–  Członek Koła

 

Załącznik nr 1.

PRACE OPUBLIKOWANE PRZEZ CZŁONKÓW STUDENCKIEGO KOŁO NAUKOWEGO GEOGRAFÓW UNIWERSYTETEU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE:

PRACE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Jucha W., Mareczka P., Okupny D., (w recenzji), Using remote sensing methods to assess the effects of peat extraction on the morphology and vegetation condition of a raised bog (Ludźmierz near Nowy Targ, Southern Poland), Mires and Peat.

Jucha W., Mareczka P., Karaś J., Okupny D., (w recenzji), Walory widokowe i odczucia estetyczne na torfowiskach jako elementy krajoznawcze – przykłady z obiektów dydaktycznych na Orawie i Podhalu, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Bugajska B., Ślęczek W., Pałucki J., Barucha S., 2019, Co wydarzyło się na Syberii?, Studens Scribit, Samorząd Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 1: 61–69

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH CZŁONKÓW STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE:

  1. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH Z REFERATEM

Mareczka P., Jucha W., Okupny D., 2019, Torfowisko wysokie w Ludźmierzu koło Nowego Targu – stan i rozwój skarpy oraz roślinności w strefie krawędziowej kopuły, referat, 3. sesja naukowa IG UP podczas Międzynarodowego Dnia Mokradeł, Kraków, 5.02.2019.

Mareczka P., Karaś J., Okupny D., Jucha W., Sadowski R., 2019, Torfowiska na Orawie i Podhalu – potencjał dydaktyczny w nauczaniu geografii, konferencja dydaktyczna „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Jak kształcić kreatywnie i poszukująco?”, Kraków, 8-9.06.2019.

Jucha W., Mareczka P., 2019, Detekcja krawędzi kopuły i kondycji roślinności torfowiska wysokiego w Ludźmierzu koło Nowego Targu z użyciem danych
i wskaźników teledetekcyjnych
, referat, VII Ogólnopolska konferencja naukowa „GIS w nauce”, Wrocław, 10-11.06.2019. [referat nagrodzony: 3. miejsce w konkursie dla młodych naukowców]

Kalwińska M., Brzyski W., Sikorska W., Godzik D., Czarnota P., Karaś J., Kokowska T., Padło T., Struś P., 2019, Wojna i pokój w mieście podzielonym. Analiza przestrzeni symbolicznej Nikozji, XXIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe pt. „Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne”, Sosnowiec,
5-6.04.2019

Brzyski W., Sikorska W., Godzik D., Czarnota P., Karaś J., Padło T., Struś P., 2019, Mapy Cypru w percepcji obu stron politycznego konfliktu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii, Kraków, 7-8.12.2019


  1. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH Z POSTEREM

Jucha W., Karaś J., Mareczka P., Okupny D., Sadowski R., 2019, Jak przekazywać wiedzę o torfowiskiach? Przykłady z Podhala, poster, X Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu”, Białystok, 18-19.03.2019. [poster nagrodzony: J. Karaś]

Jucha W., Mareczka P., Okupny D., 2019, Eksploatacja torfu w Ludźmierzu koło Nowego Targu na torfowisku wysokim i jej wpływ na kondycję roślinności w świetle wskaźników teledetekcyjnych, poster, X Sesja Paleolimnologiczna „Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu”, Białystok,
18-19.03.2019. [poster nagrodzony: P. Mareczka]

Czarnota P., 2019, Moja mała ojczyzna w nauczaniu geografii w szkole podstawowej, Konferencja dydaktyczna Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Jak kształcić kreatywnie i poszukiwawczo?”, Kraków, 7-8.06.2019

Szpyra D., 2019, Motywy wyboru studiów geograficznych w Hiszpanii i Polsce, Konferencja dydaktyczna „Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Jak kształcić kreatywnie i poszukiwawczo?”, Kraków, 7-8.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *