Działalność SKNG

 

Już od 13 lat Studenckie Koło Naukowe Geografów organizuje pokazy slajdów, odczyty pracowników naukowych i studentów. Zapraszani są również na prelekcje uczestnicy ciekawych i dalekich wypraw m.in. do Mongolii, Chin, na Kaukaz. Organizowane są wykłady i prelekcje dla uczniów szkół średnich. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy i coroczne obozy naukowe. Do współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Geografów zaproszeni są studenci młodszych lat, których Koło stara się zainteresować działalnością naukową oraz którym pomaga w organizacji życia studenckiego.

Członkowie SKNG brali udział także w wymianach międzynarodowych jak King’s Alfred Collage w Winchester w Wielkiej Brytanii (2001) oraz Pädagogische Hochschule we Freiburgu (2003). Od roku 2004 członkowie SKNG licznie uczestniczą w programach wymiany studentów jak np. Erasmus.

 

Obecnie w Kole działają cztery sekcje: geografii fizycznej, geoinformacji, społeczno-ekonomiczna i turystyczna. Każda z sekcji prowadzi kilka odrębnych projektów angażując potencjał naukowych studentów Instytutu Geografii wszystkich kierunków. Do najważniejszych projektów sekcji geografii fizycznej należy pionierski projekt kartowania i badania jeziorek osuwiskowych w Karpatach, prowadzony wraz ze studentami Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcja geoinformacji prowadzi m.in. cotygodniowe otwarte zajęcia z wykorzystania programu ARCGIS, a jej członkowie regularnie uczestniczą w spotkaniach tematycznych jak Letnia Szkoła Geoinformacji. Studenci związani z sekcją społeczno-ekonomiczną prowadzą badania ankietowe, w których starają się uzyskać odpowiedź na pytanie, co skłania młodzież do wyboru studiów w Instytucie Geografii, na jakich innych kierunkach kształcą się równolegle, i które studia są dla nich priorytetowe. Badania te są istotne nie tylko ze względów poznawczych, ale również dla strategii rozwoju Instytutu, któremu zależy na utrzymaniu pozycji jednego z wiodących ośrodków kształcących geografów w Polsce. Czwarta z funkcjonujących sekcji – turystyczna, organizuje wyjazdy i obozy łącząc działalność naukową z turystyką i rekreacją. Do ważniejszych przedsięwzięć należą badania powierzchni największych jezior tatrzańskich oraz planowany obóz naukowy w Alpach. Wszystkie sekcję ściśle z sobą współpracują uzupełniając się wzajemnie. SKNG jest jednym z najprężniej działających studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie co potwierdził m.in. Przegląd Kół Naukowych UP w roku 2013, gdzie na 17 prezentujących się Kół nasze dostało pierwszą nagrodę .

 

 

Wśród wielu wyjazdów, wycieczek, wypraw i obozów naukowych organizowanych przez ponad 50 lat przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Wyższej Szkoły Pedagogicznej potem Akademii Pedagogicznej w Krakowie do najciekawszych należą:

– wprawa w Tatry polskie i słowackie,

– wprawa w Karpaty rumuńskie,

– wycieczka do Bułgarii,

– wprawa naukowa do Krajów Skandynawskich,

– obóz naukowy w Górach Pirin,

– wyprawa naukowa do Mongolii,

– obóz naukowy w Górach Fogeras w Rumunii,

– wprawa naukowa śladem polskich pamiątek narodowych –rejon sokalski i żółkiewski

– obóz naukowy – Czeskie Sudety i Praga,

– wyjazd na Ukrainę – Lwów i Żółkiew,

– obóz naukowy – PN Ujście Warty, Berlin i Poczdam organizowany wraz z Kołem Naukowym Młodych Geografów ”Geoholicy” z Łodzi,

– coroczne wycieczki do jaskiń w Słowackim Raju.

- inwentaryzacja Wesołego Cmentarza w Sapancie w Rumunii