Statut

 

Statut Studenckiego Koła Naukowego GEO Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Studenckie Koło Naukowe GEO, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształcącym, działającym zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. nr R/Z.0201-…/20 w sprawie tworzenia, trybu oraz zasad działania studenckich kół naukowych.

§2

Koło Naukowe działa w ramach Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, z siedzibą w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zwany dalej Uniwersytetem), który sprawuje opiekę nad Kołem.

§3

Koło posiada bezpośrednich dwóch opiekunów powołanych przez Dyrektorów odpowiednich Instytutów.

§4

 1. Koło Naukowe używa pieczęci zawierającej nazwę koła, nazwę i adres jednostki organizacyjnej w ramach której działa oraz kontakt telefoniczny. Koło może posiadać logo.
 2. Koło prowadzi dokumentację dotyczącą swojej działalności.
 3. Koło prowadzi stronę internetową, którą uaktualnia na bieżąco.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5

Cele Koła:

 1. Prowadzenie badań naukowych oraz działań rozwijających umiejętności prowadzenia i organizacji badań, zgodnych z zainteresowaniami członków Koła i mieszczących się w profilach działania Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji.
 2. Poszerzanie wiedzy w tematyce związanej z działalnością Instytutów przy których działa Koło,
 3. Promowanie Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji, a także Studenckiego Koła Naukowego GEO.
 4. Integracja studentów, wykazujących podobne zainteresowania.

§6

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizacja projektów naukowo-badawczych.
 2. Organizacja wydarzeń o tematyce geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, geodezyjnej oraz geoinformatycznej, w tym wydarzeń i spotkań dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 3. Organizacja spotkań z członkami Koła.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

Członkowie dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków wspierających

§8

Zgodnie z  §9 zarządzenia Rektora nr R/Z..0201-107/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie tworzenia trybu rejestracji, oraz zasad działania studenckich kół naukowych:

 1. Członkiem zwyczajnym może być student Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba związana z jednostką organizacyjną, w ramach której działa Koło, zainteresowana działalnością Koła, deklarująca na jego rzecz pomoc naukową lub rzeczową, bądź wspieranie go w merytorycznej działalności, po uzyskaniu zgody Dyrektora tej jednostki.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Koła, na podstawie pisemnej deklaracji.

§9

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
 3. b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem działalności Koła,
 4. c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Koła o skreślenie go z listy członków.
 5. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 6. a) przestrzegania struktur koła naukowego i uchwał władz Koła,
 7. b) regularnego opłacania składek (fakultatywne).

§10

Członek wspierający ma prawo udziału – z głosem doradczym – w statutowych działaniach Koła.

§11

 1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. skreślenia z listy członków z powodu naruszenia obowiązków przewidzianych w paragrafie 9 ust. 2 niniejszego Statutu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
 3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV

Organy Koła

§12

 1. Władzami Koła są:
  1. Walne zebranie Członków,
  2. Zarząd Koła,
  3. Komisja Rewizyjna.

§13

 1. Kadencja Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w trybie określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§14

W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła, w którym biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający

§16

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w semestrze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 4. Zarząd Koła
 5. grupa 1/3 Członków Koła
 6. Komisja Rewizyjna
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Uchwalenie Statutu Koła i zmian w Statucie,
 2. Ustalenie trybu wyboru Zarządu Koła,
 3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań Zarządu Koła
 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich (fakultatywnie),
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła.

 

Zarząd Koła

§18

 1. Zarząd Koła kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. W skład Zarządu Koła wchodzą: Przewodniczący, oraz dwóch Członków Zarządu Koła.

§19

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Sprawowanie opieki nad mieniem Koła,
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 6. Sporządzanie i przekazywanie materiałów dotyczących działalności Koła, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R/Z.0201-107/20 oraz wymaganych przez władze Uczelni, władze jednostki organizacyjnej i Pełnomocnika Rektora ds. studenckich kół naukowych.

Komisja Rewizyjna

§20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Koła powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§21

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Koła,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Koła,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§22

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Koła.

§23

W przypadkach określonych w §21 pkt. 4. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Fundusze Koła

§24

 1. Źródłami finansowania Koła są:
 2. a) jednostki organizacyjne w ramach których działa Koło,
 3. b) składki członkowskie (fakultatywne).
 4. Środki finansowe z innych źródeł mogą być pozyskiwane za pośrednictwem bądź zgodą Dyrektorów jednostek organizacyjnych w ramach, których działa Koło.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Koła

§25

Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.