Statut

 

Statut

Studenckiego Koła Naukowego Geografów  
przy Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie

 

§1

Przepisy wprowadzające

 

 1. Koło nosi nazwę: Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (w skrócie SKNG).
 2. Działalność w Studenckim Kole Naukowym Geografów jest formą aktywności młodzieży uniwersyteckiej poszerzającej zainteresowania w ramach działalności naukowo- badawczej prowadzonej przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będący jednostką organizacyjną uczelni.
 3. Instytut Geografii UP sprawuje opiekę merytoryczną nad Studenckim Kołem Naukowym Geografów oraz tworzy niezbędne warunki umożliwiające mu prowadzenie działalności.
 4. Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów jest wspierana przez Dziekana Wydziału, Samorząd Studencki oraz Prodziekana ds. Studenckich.

 

§2

Cele i zadania

 

 1. Celem Studenckiego Koła Naukowego Geografów jest poszerzanie zainteresowań członków zgodnych z programem naukowo- badawczym i dydaktycznym Instytutu Geografii UP.
 2. Zadaniem Studenckiego Koła Naukowego Geografów jest rozbudzanie pracy twórczej, samokształceniowej zgodnie z programem naukowo- badawczym  i dydaktycznym Instytutu Geografii, popularyzacja wiedzy geograficznej wśród studentów UP oraz poza uczelnią, a co za tym idzie promocja Instytutu oraz UP.

 

§3

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Geografów może zostać każdy student studiów I oraz II stopnia prowadzonych przez Instytut Geografii UP deklarujący chęć realizacji celów Studenckiego Koła Naukowego Geografów zawartych w statucie.
 2. W październiku każdego roku akademickiego Zarząd Studenckiego Koła Geografów jest zobowiązany przeprowadzić zapisy do Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 3. Wyżej wymienione zapisy należy przeprowadzić na pierwszym walnym zebraniu Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 4. Każdy członek Studenckiego Koła Naukowego Geografów musi ponowić swoje członkowstwo na początku każdego roku akademickiego.
 5. Nieprzyjętym przysługuje prawo odwołana się do Walnego Zebrania członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 6. Członkowstwo ustaje na mocy decyzji Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 7. Studenckie Koło Naukowe Geografów może posiadać Członków Honorowych.
 8. Członkiem Honorowym Studenckiego Koła Naukowego Geografów może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 9. Członkiem Honorowym Studenckiego Koła Naukowego Geografów może zostać  student studiów doktoranckich prowadzonych na Instytucie Geografii.
 10. Członkowstwo Honorowe nadaje zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów podczas walnego zebrania.

 

§4

Prawa i obowiązki Członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów mają prawo:
  1. Aktywnie reprezentować Studenckie Koło Naukowe Geografów na różnego rodzaju imprezach naukowych,
  2. Brać udział w obozach naukowych, praktykach, badaniach, konferencjach oraz innych formach działalności prowadzonych w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  3. Publikować wyniki badań naukowych na łamach czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  4. Wybierać oraz być wybieranym do władz Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  5. Zgłaszać wnioski oraz pomysły projektów, które mogą zostać zrealizowane przez Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  6. Korzystać z funduszy Studenckiego Koła Naukowego Geografów w celu realizacji zadań koła,
  7. Korzystać i szanować wszelkie dobra oraz sprzęty będące własnością Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  8. Korzystać z wszelkich przywilejów jakie przewidziane są dla Członków studenckich kół naukowych pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązków przewidzianych w pkt.4.2.
 2. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów mają obowiązek:
  1. Aktywnie uczestniczyć w comiesięcznych zebraniach Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  2. Aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Geografów,
  3. Uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej w kwocie 10 złotych, która zostanie przeznaczona na zakup artykułów biurowych oraz spożywczych do pokoju 520. Każdy z członków, który uiścił wyżej wymienioną opłatę ma prawo do korzystani z zakupionych artykułów.
  4. Zgłosić chęć skorzystania z funduszy Studenckiego Koła Naukowego Geografów na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem do Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

 

§5

Władze Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego

 

 1. Najwyższą władzą Studenckiego Koła Naukowego Geograficznego jest Walne  Zebranie Członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów, które decyduje o sprawach statutowych Koła oraz wyborze Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów zwoływane jest na wniosek Zarządu Koła z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Studenckiego Koła Naukowego.
 3. Udział w Walnym Zebraniu mają również Członkowie Honorowi jako głos doradczy.
 4. Zarząd zobowiązany jest ogłosić termin, porządek i miejsce Walnego Zebrania z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem powiadamiając o tym opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 5. Walne zabranie członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów:
  1. Walne Zebranie Koła jest zwoływane co najmniej raz w miesiącu w ciągu roku akademickiego,
  2. Wszyscy członkowie SKNG mają obowiązek uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania,
  3. Wybiera w głosowaniu tajnym, na pierwszym Walnym Zebraniu każdego roku akademickiego Zarząd Koła,
  4. Zatwierdza w głosowaniu jawnym Statut Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  5. Dokonuje i zatwierdza zmiany w Statucie Studenckiego Koła Naukowego Geografów na wniosek co najmniej 1/3 członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów lub Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  6. Określa Kierunki działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów poprzez zatwierdzenie planu pracy Studenckiego Koła Naukowego Geografów zaopiniowanego wcześniej przez Dyrektora Instytutu Geografii UP lub Opiekuna Naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  7. Odwołuje Zarząd lub jego członków w czasie trwania jego kadencji.
 6. Do podejmowania decyzji potrzebne jest kworum (50%+1)

 

§6

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Geografów odpowiedzialny za całokształt pracy Koła przed Władzami Uczelni.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  2. Zastępca Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  3. Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  4. Skarbnik Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  5. Administrator strony internetowej Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  6. Koordynator projektów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Geografów
 3. Kandydatury na członków Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów zgłaszane są przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów, Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów i Dyrektora Instytutu Geografii UP.
 4. Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów wybierany jest w drodze glosowania tajnego.
 5. Podział funkcji w Zarządzie następuje po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 6. Przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Geografów nie może zostać osoba będąca na pierwszym roku studiów I stopnia, ostatnim roku studiów inżynierskich, a także Honorowy Członek Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 7. Kandydatury na stanowiska Zarządu wymienione w pkt.6.2 zatwierdza Walne Zebranie członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów w głosowaniu jawnym.
 8. Kandydatury na stanowiska Zarządu może zgłaszać każdy Członek Walnego Zebrania a także Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 9. Po wykluczeniu Członka Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów nową kandydaturę przedstawia Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów, a zatwierdza ją Walne Zebranie Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 10. Zarząd SKNG odpowiada za prowadzenie dokumentacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów i za wszystkie inne materiały powierzone SKNG i przez nie użytkowane.
 11. Ustępujący członkowie Zarządu Koła mają prawo być wybrani na następną kadencję. Warunkiem jest wymagana bezwzględna większość głosów lub na wniosek Opiekuna Naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 12. Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów pełni swoją funkcję przez okres jednego roku akademickiego, w tym czasie:
  1. Kieruje działalnością Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  2. Reprezentuje Studenckie Koło Naukowe Geografów wobec władz, urzędów i instytucji
  3. W pierwszym miesiącu nowego roku akademickiego zwołuje Walne Zebranie członków SKNG
  4. Zarząd sporządza do końca drugiego miesiąca roku akademickiego projekt planu pracy Studenckiego Koła Naukowego Geografów na bieżący rok akademicki.
  5. Opracowuje preliminarz budżetowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  6. Ustala składy osobowe delegacji na seminaria i sesje naukowe.
  7. Zawiera za zgodą Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów umowy z różnymi instytucjami
  8. Składa pisemne sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów, które jest publikowane w corocznym sprawozdaniu z działalności Instytutu Geografii UP oraz przedstawia je na ostatnim w roku akademickim Walnym Zebraniu.
  9. Wydaje opinie o członkach oraz zaświadczenie o aktywnym członkostwie w Studenckim Kole Naukowym Geografów niezbędne w celu otrzymania pomocy stypendialnej.
  10. Corocznie do końca drugiego miesiąca roku akademickiego (tj. listopad) Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów przedstawia  sporządzony plan pracy na bieżący rok akademicki. Dokumenty te wraz z imiennym aktualnym składem Władz Koła oraz informacją o liczbie jego członków przekładane są Dyrektorowi Instytutu Geografii, a za jego pośrednictwem także Pełnomocnikowi Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych.
  11. Posiedzenia Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
  12. Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 13. Członkowie Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geografów mają obowiązek:
  1. Egzekwowania od członków SKNG obowiązków zawartych w pkt. 3
  2. Aktualizowania listy SKNG na podstawie ich obecności na obowiązkowych zebraniach Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  3. Informowania członków SKNG poprzez stronę internetową oraz portal Facebook     o zebraniach oraz wszystkich działaniach Studenckiego Koła Naukowego Geografów
 14. Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Geografów ma obowiązek:
  1. Odpowiedzialności za całokształt pracy Koła przed Władzami Uczelni
  2. Realizacji powierzonych mu zadań przez Opiekuna SKNG oraz zadań statutowych SKNG
  3. Realizacji zadań zapisanych w planie pracy SKNG
  4. Przestrzegania zasad zawartych w pkt.3 i pkt. 6.11
 15. Zastępca przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Geografów ma obowiązek:
  1. Współorganizowania wraz z przewodniczącym zebrań SKNG
  2. Współrealizowania zadań zapisanych w planie pracy SKNG
  3. Uczestniczenia w zebraniach Zarządu organizowanych na wniosek przewodniczącego lub Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów
  4. Przestrzegania zasad zawartych w pkt.3 i pkt. 6.11
 16. Sekretarz Studenckiego Koła Naukowego Geografów ma obowiązek:
  1. Odpowiada za wydawanie zaświadczeń o przynależności do Studenckiego Koła Naukowego Geografów, o udziale w badaniach, konferencjach itp.,
  2. Jest odpowiedzialny za redagowanie sprawozdań z działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów, a także dokumentowanie działań SKNG
  3. Przestrzegania zasad zawartych w pkt.3 i pkt. 6.11
 17. Skarbnik Studenckiego Koła Naukowego Geografów ma obowiązek:
  1. Pobierania składek członkowskich oraz innych należności finansowych
  2. Przestrzegania zasad zawartych w pkt.3 i pkt. 6.11
 18. Administrator strony internetowej Studenckiego Koła Naukowego geografów ma obowiązek:
  1. Zamieszczania wszelkich informacji, zdjęć oraz materiałów przekazanych do publikacji przez pozostałych członków zarządu
  2. Przestrzegania zasad zawartych w pkt.3 i pkt. 6.11

 

§7

Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Opiekunem Naukowym Studenckiego Koła Naukowego Geografów może być jedynie pracownik zatrudniony na stanowisku adiunkta lub samodzielny pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, którego kandydatura została zaproponowana przez Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów po uprzednim zaopiniowaniu przez Dyrektora Instytutu Geografii UP.
 2. Opiekun Naukowy jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Zarząd SKNG
 3. Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów reprezentuje Studenckie Koło Naukowego Geografów oraz odpowiada za merytoryczną działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów przed Władzami Uczelni.
 4. Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów pełni funkcję do odwołania przez Walne Zebranie Członków SKNG, Dyrekcję Instytutu Geografii lub może złożyć samodzielną rezygnacją z pełnionego stanowiska.
 5. Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów ma możliwość wyboru funkcji i przedłużenia ustępującym członkom Zarządu Koła kolejnej kadencji.
 6. Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów sprawuje opiekę nad działalnością Koordynatorów Naukowych powołanych w danym roku akademickim sekcji.
 7. Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów wspólnie z Walnym Zebraniem Członków Studenckiego Koła Naukowego wybiera Koordynatorów Naukowych, w głosowaniu jawnym, których powołuje w danym roku akademickim.

 

§8

Koordynator Naukowy Sekcji  Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Koordynatorem Naukowym Studenckiego Koła Naukowego Geografów może być jedynie pracownik zatrudniony na stanowisku adiunkta lub samodzielny pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, którego kandydatura została zaproponowana przez Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Geografów            i zaopiniowana przez Członków Walnego Zebrania
 2. Koordynator Naukowy Sekcji Studenckiego Koła Naukowego Geografów jest wybierany w głosowaniu jawnym przez Członków Walnego Zebrania.
 3. Koordynator Naukowy Sekcji Studenckiego Koła Naukowego Geografów reprezentuje Studenckie Koło Naukowego Geografów oraz odpowiada za merytoryczną działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów przed Opiekunem Koła.
 4. Koordynator Naukowy Sekcji Studenckiego Koła Naukowego Geografów pełni funkcję do odwołania przez Walne Zebranie Członków SKNG, Dyrekcję Instytutu Geografii lub może złożyć samodzielną rezygnacją z pełnionego stanowiska.
 5. Koordynator Naukowy Sekcji Studenckiego Koła Naukowego Geografów realizuje zadania statutowe SKNG, a także projekty wynikające z tematyki i działalności danej sekcji, które przyczyniają się do rozwoju naukowego SKNG UP.

 

§9

Fundusze Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 1. Fundusze Studenckiego Koła Naukowego Geografów mogą pochodzić z dotacji Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, ze składek członkowskich, a także dotacji MEN. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się i dotacje finansowe z innych źródeł, po uprzedniej zgodzie Dyrekcji Instytutu Geografii.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala każdego roku Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

 

§10

Środki finansowe Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Środki finansowe Członkom Studenckiego Koła Naukowego Geografów są jedynie przekazywane pod warunkiem afiliacji nazwą i logiem Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

 

§11

Plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Plan pracy na następny rok działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów opracowany jest przez Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów na początku każdego roku akademickiego  lub w ciągu miesiąca od wyboru nowego Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 2. Po zaopiniowaniu planu pracy Studenckiego Koła Naukowego Geografów przez Dyrektora Instytutu Geografii UP lub Opiekuna Naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geografów plan pracy zatwierdza Walne Zebranie członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
 3. Zmian w planie pracy dokonuje Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Geografów po wcześniejszym zaopiniowaniu ich przez Dyrektora Instytutu Geografii lub Opiekuna Naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geografów oraz zatwierdzeniu ich przez Walne Zebranie Członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

 

§112

Znaki zewnętrzne Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Studenckie Koło Naukowe Geografów używa podłużnej pieczęci o treści:

  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOGRAFÓW

  Uniwersytet Pedagogiczny

  30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2

  Tel. 12 622-62-45

  e-mail: skng@up.krakow.pl

  www.skng.up.krakow.pl

 2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik Studenckiego
 3. Koła Naukowego Geografów posługują się swoimi imiennymi pieczątkami.
 4. Logo Studenckiego Koła Naukowego Geografów:

§13

Rozwiązanie Studenckiego Koła Naukowego Geografów

 

 1. Rozwiązanie Studenckiego Koła Naukowego Geografów przysługuje Prorektorowi ds. Studenckich na wniosek Pełnomocnika Rektora.
 2. Rozwiązanie Studenckiego Kola Naukowego Geografów może nastąpić w przypadku nie przejawiania należytej aktywności przez Studenckie Koło Naukowe Geografów bądź też prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem Studenckiego Koła Naukowego Geografów lub przepisami prawa.
 3. W przypadku rozwiązania Studenckiego Koła Naukowego Geografów majątek Studenckiego Koła Naukowego Geografów przechodzi w depozyt Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

 

Kraków, 08.11.2017r.